Sponsored Ads

Gossip E Lanka SPORTS

Gossip E Lanka SEX and LIFE

Gossip E Lanka Latest

Sponsored Ads

Gossip E Lanka POLITICAL NEWS

Gossip e Lanka Video

isrere iy iqkanqka wä 35la hg (Video)

fldia,kao óßhneoao lkao kdhhdug yiqjQ ksjdij, iqkanqka iy ñh.sh mqoa.,hskaf.a isrere wä 35la muK ‍fmdf<dj hg je<,S we;s nj jd¾;d fõ'fuu iqkanqka w;ßka fï jk úg fidhdf.k we;af;a u< isrere ;=kla muKla nj cd;sl wdmod l<ukdlrK uOHia:dkh Bfha iji ksl=;a lrk ,o jd¾;dfõ i|yka lr we;'

,xldjg f.kajQ wÆ;au .=jka hdkh fukak 

Y%S ,xldfõ cd;sl .=jka iud.u jk Y%S,xlka .=jka iud.ug wÆ;ska tl;=jk thd¾nia  A330 -300 j¾.fha .=jka hdkd 6ka m<uq jekak fuhg iaj,am fj,djlg m%:u lgqkdhl .=jkaf;dgqfmd, fj; f.dv niajd ;sfí' tu wjia:dfõ PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak'

fldia‌,kafoa" y,aÿïuq,af,a" óßhneoafoa - ke;sjQ .Kk .Kka lrhs 

w;=reoka jQ 192lf.a kï m%ldYhg m;a lrhs mÈxÑj isá mjq,a .Kk 58hs idudðlhka 330hs 255la .ek f;dr;=re kE

fldia‌,kao" y,aÿïuq,a," óßhneoao j;=hdfha ìysiqKq kdhhefuka ñh.sh iy w;=reoka jQ mqoa.,hka ixLHdj fldf;la‌ oehs fiùu i|yd ix.Kkhla‌ wdrïN lr we;'

yeu fohlskau wE;afj,d iekiSu fidhd - hkak ysf;kjd - m%ùK ks<s wfkdacd ùrisxy

wfkdacd ùrisxy" wjqreÿ myf<djlg wdikak ld,hla‌ Ñ;%mg leurdj bÈßfha fmkS fkdisá wE ta ksyeähdj ì| oud ksf,akaø foaYm%sh fjkqfjka rÕmEjdh' ta ;kayd r;s rÕd'''' fï Èkj, ;sr.;jk Ñ;%mgfha l=vd pß;hlgh'

frdfïIa iq.;md, iuÕ l,lg miq l;dnyla - ux lrkafka ug ´k foa

frdfïIa iq.;md, hkq kj mrmqr ksfhdackh lrk w;sYh ckm%sh .dhlhl= nj wuq;=fjka lsjhq;= fkdfõ' jika;fha is; ie¨‍kd .S;fhka we/ô Tyqf.a .S; fm< È.= oEi" iskdfikak neyefka we;=¿ ckm%sh .S; /ilska iukaú;h'

ryia‌ fmd,sia‌ fjia‌f.k mdi,a isiqjl= meyerf.k f.dia‌ w;jrlroa§ yuqod fin<d w;awvx.=jg''''

ryia‌ fmd,sisfha ks,Odßfhl= f,i fmkS isg mßla‍Id lsÍug wjYH nj mjiñka mdi, ksu ù ksfji lrd hñka isá 16 yeúßÈ mdi,a isiqjl= md¿ ksjilg /f.k f.dia‌ ksrej;a fldg nrm;< ,sx.sl wmrdOhla‌ lrñka isá yuqod fin<l= .ïjdiSka úiska w,a,d .ïfmd, fmd,sish fj; ndr§ ;sfí'

w;jrhg nfha ÈjQ ks,a ks<sh ll=,a lvd .kS

reishdfõ ckm%sh ks,a Ñ;%mg ks<shla jk f,da,d fÜ,¾ kï 22 yeúßÈ ;reKsh ¥Ilhka fofofkl=f.ka fíÍug Èjf.dia f;uy,a f.dvke.s,a,lska mek nrm;, ;=jd, ,nd ;sfí' reishdfõ fudialõ ys uy,a ksjdihl Ôj;a jk fuu ks<sh yuqùug meñKs ;reKhka fofofkl=

ldka;djla ;kshu hkjd kï fukak k.r

ldka;djlg ;kshu .uka lsÍu wk;=reodhl uÜgïj, mj;sk nj;a iEu j¾Ihlu ,sx.sl ysxidjka iïnkaOfhka m‍%jD;a;s /ila wikakg ,efnk nj;a úfoia udOH jd¾;d lrkjd' tfy;a ldka;djkag ;ksju lsisÿ ìhlska f;drj .uka

frdìka yqâg fijK ÿka ´la .i iy ksõgkaf.a wem,a .i fukak

f,dj ‍fyd| u .i f;aÍu i|yd “Tree of the Year” kñka ;r.hla ixúOdkh lr ;sfí'

tu ;r.h ixúOdkh lrkqfha" Woodland Trust kue;s wdh;khla u.sks'

leue;af;ka lrk fohla tmd fjkafka kEfka - álla kmqre" ir, fgla,d fyj;a álS 

tod ks<shla fjkak fmreï msrE fgla,d l=uqÿ l=udß wo kï wdi ksfõÈldjl úÈyg lghq;= lrkak' kuq;a bv ,efnk yeáhg rx.kfha kshef,kak;a weh miqng jkafka keye' fgla,dj

Wu.la ;=<ska f.dia bkaÈhdfõ nexl=jla fld,a, ld,d

W;=re bkaÈhdfõ nexl=jla fld,a,lEfï isoaêhlg iïnkaO iellrejka fiùu i|yd úfYaI ‍fmd,sia mÍlaIKhla wdrïN lr we;s nj trg wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs' fuu fidrlu b;d iQlaIau f,i ie,iqï lr we;s nj o tu jd¾;d i|yka lr we;'

gossip , gossip Lanka, pivithuru ______________________________________________________________
© 2013-2014 Gossip E Lanka News Email : gossipelankanews.com@gmail.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.GossipELankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Sponsored Ads

Gossip e Lanka News English

Gossip E Lanka WAL PAL

Gossip E Lanka ASTROLOGY

Gossip E Lanka Advertisements

Foreign News

Sponsored Ads

Contact Gossip E Lanka Editor

Contact Gossip - Lanka Editor

Find Us On Facebook

Gossip E Lanka PHOTO GALLERY